Sử dụng tính năng Quên mật khẩu

Để đặt mật khẩu mới trong trường hợp bị quên, bạn vào trang Đăng nhập trên App rồi nhấn Quên mật khẩu. Kế tiếp bạn nhập vào địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại đã sử dụng khi đăng ký. Nhấn Tiếp tục bạn sẽ nhận một mã xác thực 6 chữ số gửi tới hộp thư hoặc tin nhắn SMS -> Nhập số này vào màn hình kế tiếp để thực hiện xác thực -> Sau khi xác thực thành công bạn sẽ được chuyển tới trang để đặt mật khẩu mới.

Chi tiết xem thêm hình minh họa dưới đây:

1. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP

Màn hình đăng nhập

2. MÀN HÌNH NHẬP E-MAIL / SỐ ĐIỆN THOẠI

Nhập e-mail hoặc số điện thoại

3. MÀN HÌNH NHẬP MÃ XÁC THỰC

Kiểm tra lấy mã xác thực

Nhập mã xác thực

 

4. MÀN HÌNH TẠO MẬT KHẨU MỚI

Nhập mật khẩu mới