Quản lý các thông báo nhận từ Người Yêu Đẹp

Bạn sẽ nhận được nhiều thông báo quan trọng từ Người Yêu Đẹp khi sử dụng ứng dụng. Những thông báo có thể bao gồm; Thông tin cập nhật tài khoản, tăng / giảm điểm kinh nghiệm, tăng / giảm số tim đỏ, tim vàng.v.v. Nhưng thông báo này sẽ được gửi qua e-mail, SMS hoặc Push Notification và tất cả có thể được xem trong màn hình Thông báo trên ứng dụng.

Để truy cập vào trang Thông báo, từ màn hình chính hoặc Tài khoản, bạn nhấn vào biểu tượng cái chuông nằm ở góc trên bên phải. Xem thêm hình minh họa dưới đây để quản lý trang Thông báo của bạn:

1. MÀN HÌNH CHÍNH CÓ ICON THÔNG BÁO

Màn hình chính có icon Thông báo

 

2. TRANG QUẢN LÝ THÔNG BÁO - NHẤN MỞ CÁC LỰA CHỌN

Bạn có thể nhấn vào tiêu đề một thông báo để đọc nội dung chi tiết.

Trang quản lý thông báo 1

 

3. NHẤN CHỌN NHỮNG THÔNG BÁO ĐỂ XÓA NẾU MUỐN

Trang quản lý thông báo 2